เปิดบัญชีลูกค้า

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน (ส่งเอกสารภายหลังผ่านไลน์หรืออีเมลล์)
บุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชน
2. ชื่อและที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามบัตรประชาชน)
3. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารและส่งสินค้า
นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท(ไม่เกิน3เดือน)
2. ภพ.20
3. บัตรประชาชนของกรรมการที่ใช้ลงนาม
4. ชื่อบริษัทและที่อยู่บริษัท เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(ตามภพ.20)
5. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

เปิดบัญชีลูกค้า